Underretning om indsamling af personoplysninger Foretaget af DTU

 

Baggrund

DTU underretter dig hermed om, at DTU har modtaget oplysninger om dig fra dig.

 

Efter Databeskyttelsesforordningens[1] artikel 13 skal DTU give dig en række oplysninger, når DTU modtager oplysninger om dig fra dig.

 

I dokumentet nedenfor kan du finde de oplysninger, som DTU skal give dig. Oplysningerne er følgende:

 1. Hvordan du kontakter DTU, som er Dataansvarlig
 2. Kontaktoplysninger på DTUs databeskyttelsesrådgiver
 3. Formålene og retsgrundlaget for DTUs behandling af dine personoplysninger
 4. Kategorier af personoplysninger, som DTU behandler om dig
 5. Modtagere eller kategorier af modtagere, som DTU videregiver dine oplysninger til
 6. Hvor længe DTU vil opbevare dine personoplysninger
 7. Hvilke rettigheder du har, som Registreret
 8. Hvordan du som Registreret kan klage til Datatilsynet

 

Nedenfor finder du en uddybende forklaring i forhold til de oplysninger, DTU skal give dig.

 

Denne information er alene til orientering, og sagen giver ikke umiddelbart anledning til nogen sagsbehandling i forhold til dig.

 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte DTU. Kontaktoplysningerne står næste side.

 


Oplysninger om DTUs behandling af dine personoplysninger mv.

 

1. Data controller

The legal entity responsible for processing your personal information is:

Danmarks Tekniske Universitet

Corp ID: 30060946

Anker Engelunds Vej 101 A

2800 Kgs. Lyngby

58

 

2.  Kontaktoplysninger på DTUs databeskyttelsesrådgiver

Hvis du har spørgsmål til DTUs behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte DTUs databeskyttelsesrådgiver på en af følgende måder:

 

 • På e-mail: dpo@dtu.dk
 • På telefon: 9351 1439
 • Ved brev: DTU, Bygning 101 A, Anker Engelunds Vej 1, DK-2800 Kgs. Lyngby, Att.: Databeskyttelsesrådgiver

 

3.  Formålene med og retsgrundlaget for DTUs behandling af dine personoplysninger

DTU behandler dine personoplysninger til følgende formål:

Registrering af din deltagelse i den konference eller det arrangement, du er ved at tilmelde dig, udsendelse af evt. konference- og kursusmateriale, nyhedsbreve, udfærdigelse af navneskilte mv.

 

Retsgrundlaget for DTU behandling af dine personoplysninger følger af persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra a), hvilket er samtykke.

 

4.  Kategorier af personoplysninger, som DTU behandler om dig

DTU behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

Almindelige personoplysninger, herunder navn, firma, institut, telefonnummer, adresse, email, stilling og land.
Følsomme personoplysninger: Ved at angive særlige ønsker til forplejning, herunder vegan-/vegetarkost, afgiver du helbredsoplysninger om dig selv i form af glutenintolerance og øvrige allergier. Hvis vi modtager sådanne oplysninger fra dig, vil DTU alene behandle dem med det formål at bestille maden.

 

5.  Modtagere eller kategorier af modtagere, som DTU videregiver dine personoplysninger til

 

Vi videregiver eller overlader udelukkende dine personoplysninger til relevante og nødvendige samarbejdspartnere i forbindelse med konferencen eller arrangementets afholdelse, herunder Conference Manager samt eventuelle interne og eksterne medarrangører af konferencen/arrangementet, konferencested, hotel og DTUs økonomiafdeling.

 

6.  Hvor længe vil DTU opbevare dine personoplysninger?

Dine personoplysninger vil blive slettet umiddelbart efter afholdelsen af konferencen/arrangementet.

 

7.  Hvilke rettigheder har du som Registreret?

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til DTUs behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte DTU.

 

7.1  Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har i visse tilfælde ret til at få indsigt i de oplysninger, som DTU behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

 

7.2  Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har i visse tilfælde ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

 

7.3  Ret til sletning

Du har i visse tilfælde ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for DTUs almindelige generelle sletning indtræffer.

 

7.4  Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må DTU fremover kun behandle (bortset fra selve opbevaringen) oplysningerne med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

 

7.5  Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod DTUs ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

 

7.6  Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 

8.  Hvordan kan du som Registreret klage til Datatilsynet?

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, DTU behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 

[1]Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF. Af artikel 14, stk. 1, fremgår det, at den dataansvarlige skal give den registrerede en række oplysninger, når personoplysninger ikke indsamles hos den registrerede.

Arctic DTU - Building 348 - 2800 Kgs. Lyngby - arctic@dtu.dk