Frederiksberg Gymnasium

Falkoner Plads 2
2000 Frederiksberg
Danmark

Telefon: 38 32 04 10
frberg-gym.dk/