Samrådet af Specialskoler for Børn med Autisme har indtil efteråret 2011 fungeret som en forening, hvis formål har været at udbrede kendskabet til autismespektrum forstyrrelser. Samrådet blev stiftet i 1989 af en kreds af ledere af specialskoler for børn med autisme. dvs. som en non-profit virksomhed udelukkende med ulønnet arbejde af bestyrelsens medlemmer.

Den direkte anledning til dannelsen af foreningen Samrådet var en frustration over, at der indtil 1989 ikke fandtes officielle og fagligt underbyggede uddannelsestilbud eller efteruddannelses-muligheder for personale, som arbejdede med mennesker med autismespektrum forstyrrelser. Der var rundt omkring i landet op gennem 1980’erne på skoler og på døgninstitutioner efterhånden opstået et meget stort og udækket behov for personaleuddannelse inden for området. Hos de traditionelle kursusudbydere var den nødvendige faglighed givetvis ikke til stede som forudsætning for at kunne udbyde kurser inden for området, og der herskede generelt i uddannelsesmiljøerne stor usikkerhed om, hvorvidt autisme-området ville blive et område, som man burde interessere sig for.

På baggrund af ovennævnte besluttede tre skoleledere på specialskoler for børn med autisme sig for at tage sagen i egen hånd, og Samrådet blev officielt stiftet med vedtægter, forretningsorden osv. Ifølge vedtægterne er foreningens formål bl.a. at arrangere kurser og konferencer på autisme-området.

Med underskudsgaranti fra det daværende Århus Amt og Københavns Amt i ryggen udbød Samrådet i 1989 sit første arrangement: en 2-dages konference på et gymnasium i Århus med Theo Peeters fra Antwerpen som foredragsholder. Konferencen fik helt uventet 400 deltagere. Dette understregede med al ønskelig tydelighed det store udækkede behov for personaleuddannelse inden for området. Året efter i 1990 arrangerede Samrådet sin 2. konference i København med Gary Mesibov, Direktør for Division TEACCH i North Carolina. 700 deltagere fik igen en “faglig indsprøjtning”. Samrådets 3. konference afvikledes i 1991 i Skive med bl.a. Lorna Wing og Uta Frith fra England. 1100 deltagere deltog. Afviklingen af en årlig autisme-konference er fortsat i Skive siden 1991 med et deltagerantal på 600-900 personer hvert år.

Med konferencesucces’en i ryggen havde Samrådet nu vist sin eksistensberettigelse. Dette sammenholdt med en bæredygtig økonomi gav Samrådet mod på at fortsætte arbejdet med at arrangere kurser og konferencer. I 1991 arrangerede Samrådet i samarbejde med Division TEACCH, North Carolina det første intensive uge-træningskursus i undervisning af børn med autisme. Kursusformen var en nyskabelse, som gav deltagerne en meget grundig forståelse af de grundliggende problemer i forbindelse med autisme-handicappet. Desuden fik deltagerne praktiske anvisninger på, hvordan den fysiske struktur bør etableres, hvordan den individuelle tilgang tilgodeses, hvordan den nødvendige visuelle tilgang praktiseres, hvordan undervisningen organiseres og sidst men ikke mindst fik deltagerne mulighed for at omsætte teori til praksis, da børn med autisme medvirkede på kurset. Samrådet har efterfølgende afholdt flere træningskurser hvert år og senere udvidet kursuskonceptet til også at være et tilbud til både daginstitutionsmedarbejdere og ansatte på døgninstitutioner og ungdomsuddannelser (STU).

I løbet af 1990’erne har Samrådet indgået en samarbejdsaftale med Division TEACCH. Samrådet har i henhold til aftalen fået eneret på at udbyde TEACCH træningskurser i Danmark.

Samrådets aktiviteter er op gennem 1990’erne løbende blevet udviklet og udvidet og i dag omfatter Samrådets aktiviteter en vifte af kurser, konferencer og workshops.

 

Samrådets aktiviteter har gennem de seneste år haft et sådant omfang, at det har været nødvendigt at overveje en anden virksomhedsform for at sikre den fortsatte udvikling af aktiviteterne og for at kunne fastholde kerneydelsen: fokus på praktisk pædagogik for mennesker med autisme inden for en bestemt forståelsesramme (TEACCH-konceptet). Efteråret 2011 overgik foreningen Samrådet af Specialskoler for Børn med Autisme derfor til Den Erhvervsdrivende Fond Samrådet.

 
Samrådet har mange nationale og internationale samarbejdspartnere, bl.a.:

* Landsforeningen Autisme,

* Center for Autisme

* Servicestyrelsen

* AUTEA, Gelsenkirschen, Tyskland

* RFA Utbildningscenter Autism, Stockholm

* Centre for Special Needs Education and Research, University of Northampton, England

* Studio III, England

* NAS (National Autistic Society), England

* Division TEACCH, University of North Carolina, Chapel Hill, USA.


Samrådet har givetvis haft stor indflydelse på den pædagogiske udvikling inden for autisme-området i Danmark (og Norge og Sverige), og Samrådets navn er gennem årene blevet et brand, som forbindes med høj faglighed – både nationalt og internationalt. Pionerånd og frivilligt/ulønnet arbejde har været de drivende kræfter i Samrådets historie. Udvikling og innovation har præget arbejdet i Samrådet, og med overgang til en erhvervsdrivende fond er det Samrådets helt klare målsætning, at der skal sættes ekstra fokus på disse områder.