RISE Research Institutes of Sweden AB

 

Denna policy förklarar hur RISE Research Institutes of Sweden AB  använder din personliga data.

 

1. Data controller

The legal entity responsible for processing your personal information is:

RISE Research Institutes of Sweden AB

Box 857

501 15 Borås

Sverige

 

För att läsa följande i PDF, klicka här.

 

Behandling av Personuppgifter

RISE Research Institutes of Sweden AB (RISE), i egenskap av personuppgiftsansvarig, behandlar personuppgifter om mottagare av RISE marknadsföringsmaterial (hänvisas i denna text såsom ”Mottagare”), i anledning av att


• Mottagaren eller dennes arbets- eller uppdragsgivare har eller har haft en affärsrelation med RISE, för eller har fört diskussioner/förhandlingar med RISE om en sådan affärsrelation
• Mottagaren eller dennes arbets- eller uppdragsgivare har anmält Mottagaren till någon av RISE kurser/föreläsningar/seminarier eller andra event (Event)
• Mottagaren eller dennes arbets- eller uppdragsgivare har anmält Mottagarens intresse av att mottaga RISE nyhetsbrev, inbjudningar och enkätundersökningar
• Mottagaren har besökt RISE webbplats www.ri.se


Detta dokument ger information om insamling, behandling, lagring och delning av personuppgifter avseende individuellt identifierbara Mottagare. Detta inkluderar nuvarande, tidigare och kommande Mottagare som behandlas av RISE.


Personuppgifter som RISE behandlar
De personuppgifter som RISE behandlar om sina Mottagare är namn, adress, telefonnummer, e-postadress, personnummer samt ip-adress. Utöver det behandlas i vissa fall ytterligare personuppgifter som lämnats till RISE av Mottagaren eller dennes arbets- eller uppdragsgivare.

 

Från vilka källor RISE hämtar Mottagares personuppgifter
Utöver de uppgifter som Mottagaren själv lämnar till RISE kan RISE också komma att samla in personuppgifter från Mottagarens arbets- eller uppdragsgivare, från offentliga register eller från andra tredje parter med vilka RISE samverkar inom ramen för sitt uppdrag.

 

Ändamål och laglig grund
Med stöd av avtal eller berättigat intresse behandlar RISE personuppgifter för följande ändamål:
• Hantera och genomföra de olika Event som Mottagaren eller dennes arbets- eller uppdragsgivare anmält Mottagarens deltagande till, samt diverse kommunikation, administration och informationsspridning kring dessa.


Denna behandling krävs för att RISE ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt avtalet som ingåtts med eller diskuterats eller förhandlats med RISE. Om avtalet är ingånget med Mottagarens arbets- eller uppdragsgivare så behandlas denna information istället med stöd av RISE berättigade intresse som laglig grund, där RISE intresse av att fullgöra sina skyldigheter och ta tillvara sina rättigheter enligt det ingångna eller förhandlade avtalet bedöms inte göra stora intrång i Mottagarens integritet och att denne rimligen kan förvänta sig denna behandling.

 

Med stöd av berättigat intresse behandlar RISE personuppgifter för följande ändamål:
• Kommunikation avseende inbjudningar till och information om RISE kommande Event.
• Marknadsföring av RISE verksamhet och projekt.


Om RISE anser att denna behandling ligger i RISE berättigade intresse, inte gör oproportionerligt
stora intrång i Mottagarens integritet, och om RISE antar att Mottagaren rimligen kan förvänta sig
denna behandling så kommer behandlingen att genomföras med stöd av berättigat intresse som
laglig grund.


Till vilka personuppgifter lämnas
Endast personer inom RISE som inom ramen för sin anställning har behörighet till de system där
personuppgifterna behandlas har tillgång till dessa.


RISE kan komma att lämna ut personuppgifter till personuppgiftsbiträden som hanterar information
för RISE räkning, t.ex. leverantörer av tillhandahållande, support och underhåll av IT- och
molntjänster, leverantörer av bl.a. marknads- och kundundersökningar, etc.


RISE delar Mottagares personuppgifter med andra bolag inom RISE-koncernen om det är nödvändigt
för att möjliggöra för RISE-koncernen att använda samma IT-system, t.ex. ekonomisystem,
kundregister etc., för att kunna samordna sina uppdrag på ett effektivt sätt.


RISE kan också komma att dela Mottagares personuppgifter med tredje parter som är enskilt
personuppgiftsansvariga, t.ex. tredje part med vilka RISE samverkar inom ramen för sitt uppdrag,
försäkringsbolag i händelse av en inträffad skada, myndigheter om sådant utlämnande krävs enligt
lag, etc.


Lagringstider och gallring
RISE behandlar Mottagares personuppgifter så länge som det är nödvändigt i förhållande till de
ändamål för vilka dessa samlats in.


De personuppgifter som behandlas för marknadsförings-ändamål gallras efter 18 månader från det
att RISE senast skickat nyhetsbrev eller annan marknadsföring till Mottagaren.


De personuppgifter som behandlas för Event-ändamål gallras 12 månader efter Mottagarens
deltagande på det aktuella Eventet.


Överföring av personuppgifter till tredje land
RISE strävar efter att alltid behandla personuppgifter inom EU/EES. Informationen kan dock i vissa
situationer komma att överföras till, och behandlas i, land utanför EU/EES av annan leverantör eller
underleverantör. I dessa fall vidtar RISE alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för
att säkerställa att informationen hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå.


Mottagarens rättigheter
Mottagaren har rätt att få information om vilka personuppgifter som RISE behandlar om denne, samt
att begära rättelse, begränsning eller radering av dessa uppgifter, genom att kontakta RISE
dataskyddsombud på dpo@ri.se. Mottagaren har också rätt att inge klagomål avseende RISE
behandling av dennes personuppgifter till Datainspektionen.


Personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter är


RISE Research Institutes of Sweden AB, Org.nr. 556464-6874
Box 857
501 15 Borås

 

 

Senast uppdaterad: 16 juli 2019 09:59

 

 

 

 

 

RISE Research Institutes of Sweden AB - Box 857 - 501 15 - Borås

0046105165497 - eva-sara.carlson@ri.se